سلامت

اطلاع رسانی بهداشت به جامعه زنان با درک نیازهای فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی خانواده به منظور افزایش آگاهی و هوشیاری و در نتیجه ارتقا سلامتی جامعه جز مهم ترین ماموریت های سلامت زنان است.
وظیفه مهم ما در اطلاع رسانی بهداشت نه تنها برای زنان بلکه برای خانواده و جامعه است که موضوعاتی شامل  دوران بارداری ، آماده کردن والدین برای پذیرش وظایف پدری و مادری ، تنظیم خانواده ، مراقبتهای کودک تا شش سالگی و بعضی از موارد بیماریهای زنان را در بر می گیرد.
سایت سلامت زنان با بهره گیری از فناوری های اطلاعات و ارتباطات جهت ارتباط بین آحاد جامعه و پزشکان و مراکز  بهداشتی درمانی و بیمارستانی ارائه خدمات اطلاع رسانی و ارتباطی می نماید.
ورود به سایت سلامت زنان