تعرف ماهیانه سرویس های اینترنت

سرعت نام سرویس مدت زمان حجم تبادل قیمت ماهیانه
128kb 128-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 94,500
128-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 202,500
128-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 502,000
128-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 1,550,000
256 kb 256-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 102,000
256-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6.25 گیگابایت) 210,000
256-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 548,000
256-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 1,640,000
512 kb 512-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 117,000
512-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 225,000
512-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 638,000
512-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 1,820,000
1024 kb 1024-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 147,000
1024-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 255,000
1024-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 818,000
1024-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 2,180,000
2048 kb 2048-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 192,000
2048-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 300,000
2048-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 1,088,000
2048-60G 12 ماهه 60گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت)   2,720,000
 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

ضمن تشکر از تصمیم شما برای دریافت اشتراک اینترنت شرکت ارمغان راه طلایی مدارک لازم جهت دریافت اشتراک بشرح زیر می باشد .

* مالکین خط تلفن

1- آخرین قبض تلفن ( قبل از ارسال با بخش فروش هماهنگ فرمائید )
2- کپی پشت و روی کارت ملی صاحب قبض تلفن
3-کپی شناسنامه صاحب قبض تلفن

* شرکتها

1 – کپی روزنامه رسمی شرکت + درخواست کتبی جهت سرعت بالاتر بروی سربرگ شرکت + مهروامضا مدیر عامل
2- کپی جواز کسب + نامه از صنف مربوطه

* مستاجرین

درصورت مستاجر بودن شما و عدم دسترسی به کپی شناسنامه صاحب خانه مدارک عبارتند از:
الف- آخرین قبض تلفن ( قبل از ارسال با بخش فروش هماهنگ فرمائید )
ب- کپی شناسنامه از مستاجر و اگر شرکت هستید کپی از روزنامه رسمی شرکت
ج – کپی اجاره نامه به این شرط که نام مالک بعنوان صاحب قبض تلفن ذکر شده باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اشخاص حقیقی:

1-کپی شناسنامه مالک خط 2نسخه
2-کارت ملی مالک خط 2نسخه
3-کپی آخرین قبض پرداختی 2نسخه
تذکر:درصورت داشتن مستاجر بودن ارائه کپی اجاره نامه معتبرکه دربردارنده شماره تلفن باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اشخاص حقوقی:

1-معرفی نامه نماینده با امضاء صاحبان امضاء
2-کپی شناسنامه مالک خط 2نسخه
3-کارت ملی مالک خط 2نسخه
4-کپی آخرین قبض پرداختی 2نسخه
5-روزنامه رسمی که تاریخ انتشارآن کمتر از2سال باشد. 2نسخه
تذکر:درصورت داشتن تغییرات آگهی آخرین تغییرات نیز الزامی است.