نظر سنجی

جهت راه اندازی سامانه نظرسنجی از مخاطبین می توان از این بخش اقدام نمود. گزارشات مربوط به نظرات شرکت کنندگان در نظرسنجی نیز بصورت نمودار و فایل قابل مشاهده می باشد.