خوشه بندی

خوشه یا کلاستر به مجوعه ای از نود های کامپیوتری توزیع شده گفته می شود که با یکدیگر شبکه شده اند. معولا این شبکه یک شبکه LAN می باشد. هدف این نود های کامپیوتری تقسیم بهینه کار موجود از طریق ارتباط با یکدیگر می باشد.

ارسال به زیرمجموعه

امکان ثبت بی نهایت زیرمجموعه به ازای هر مشتری با مدیریت کامل بر عملکرد آنها